WARSZTATY


Intro

Nieustannie rosnąca kompleksowość otaczających nas systemów oraz nieprzerwane dążenia do tworzenia coraz to bardziej wydajnych i efektywnych rozwiązań spowodowały, że popularyzacja metod obliczeniowych, również w designie była nieunikniona. Współcześnie wykorzystywane algorytmy są czymś więcej niż tylko uzupełnieniem procesu projektowego – stały się istotnym narzędziem przenoszącym kreatywność do zupełnie nowego wymiaru.

Celem tych warsztatów jest zapewnienie dogłębnego zrozumienia metod programowania wykorzystywanych w designie. Skoncentrujemy się na optymalizacji designu, jego wydajności i geometrii oraz na analizach środowiskowych i symulacjach fizycznych.

Warsztaty pomogą Ci rozwinąć umiejętności, pozwalające dodać nowy poziom złożoności do Twoich projektów. Zdobędziesz tę wiedzę tworząc ćwiczenia, obejmujące praktyczne zagadnienia takie jak fabrykacja czy ograniczenia materiałowe. Kurs obejmie również elementy cyfrowej fabrykacji w postaci realnie wytworzonych elementów Twoich projektów. Pod koniec kursu będziesz mógł opracować własne strategie programowania do generowania złożonych i responsywnych geometrii.

Because of the complexity of our living environment and ever-going pursuit of the most efficient solutions the popularisation of computation in design was inevitable. Nowadays algorithmic techniques are far more than just an addition to the design process. They became powerful means of moving creativity to the next level.

The aim of this workshops is to provide you with an in-depth understanding of systems based on design-oriented computational approaches. We will cover development of performance-driven designs, environmental and physical simulations and optimisation. Training will help you develop skills enabling to add new level of complexity to your projects. You will gain knowledge by creating number of exercises which will deal with real-life design objectives such as fabrication and material constraints. This course will also include elements of digital fabrication.

At the end of the course you will be able to develop your own programming strategies for generating complex and responsive geometries.


Dla kogo jest ten kurs? | Who is this course for?

Powyższe sesje przeznaczone są dla osób posiadających przynajmniej średnio zaawansowaną wiedzę z obsługi programu Rhinoceros 3D, które jednocześnie pragnąc poznać podstawy programowania wykorzystywanego w szeroko rozumianym projektowaniu. Żadne wcześniejsze doświadczenie w skryptowaniu nie jest wymagane, jednak mile widziana jest podstawowa znajomość grafiki 3D, oprogramowania CAD i Grasshoppera.

This sessions are dedicated for people with at least intermediate knowledge of Rhinoceros 3D who are craving to learn basics of programming. No previous experience in scripting is required, however a basic knowledge of 3D graphics, CAD software and Grasshopper is welcome.


Daty zajęć | Course dates

Każdy blok zajęć będzie składał się z 4 treningów, które będą odbywać się w dni weekendowe.

Each separate thematic block will consist of 4 trainings which will be conducted during weekend days.

 1. 24-25/03 | Esencja Grasshoppera | Grasshopper Essentials
 2. 7-8/04 | Wprowadzenie do Programowania w Designie (GHPYTHON) | Introduction to Computation in Design (GHPYTHON)
 3. 21-22/04 | Optymalizacja w Procesie Projektowym | Optimisation in Design Process
 4. 12-13/05 | Ewolucja Wzrostu | Growth
 5. 26-27/05 | Do Dzieła ! | Let’s Make It !

Plan Dnia | Daily Schedule

Sobota | Saturday

 • 10:00-13:00 trening 1 | training 1
 • 13:00-14:00 lunch
 • 14:00-17:00 trening 2 | training 2
 • 18:00-19:30 prelekcja zaproszonych wykładowców | presentations given by invited guest lecturers

Niedziela | Sunday

 • 9:00-13:00 trening 3 | training 3
 • 13:00-14:00 lunch
 • 14:00-18:00 trening 4 | training 4

Miejsce | Location

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu

Stary Rynek 56, 60-101 Poznań


Koszt | Fee

Pojedynczy blok tematyczny | One thematic block (14 h) – 600 PLN

Cały kurs | Full course (70 h) – 2400 PLN


Kursy | Courses

Tydzień 1 | Week 1

Esencja Grasshoppera | Po tych zajęciach będziesz mógł tworzyć własne definicje i korzystać z algorytmicznego modelowania w praktyce. Przyjrzymy się logice leżącej u podstaw niezbędnych elementów Grasshoppera, takich jak zarządzanie danymi, listy, transformacja czy wektory. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane z pracą na krzywych i powierzchniach, a także analiza środowiskowa.

Grasshopper EssentialsAfter those classes you will be able to create definitions on your own and use algorithmic modelling in the practice. We will look at the underlying logic behind essential Grasshopper elements such us data management, lists, transformations, vectors. Moreover, elements of operations on curves and surfaces as well as environmental analysis will be covered.

Tydzień 2 | Week 2

Wprowadzenie do Programowania w Designie (GHPYTHON) | Celem tych zajęć jest zapoznanie Cię ze skryptowaniem w Grasshopperze za pomocą Pythona. Omówione zostaną podstawowe elementy programowania, takie jak składnia, typ danych, instrukcje warunkowe, pętle. Będziesz także badał potencjał rekursji poprzez kodowanie automatów komórkowych oraz algorytmów L-System. Dodatkowo stworzysz swoje pierwsze generatywne oprogramowanie oparte na systemach wieloagentowych.

Introduction to Computation in Design (GHPYTHON) | The aim of this classes is to introduce you to Python script component in Grasshopper. Essential elements of programming such us syntax, data types, conditional statements, loops will be taught. You will also explore potential of recursion through coding Cellular Automata and L-System algorithms. Additionally you will create your first generative software based on multi-agent systems.

Tydzień 3 | Week 3

Optymalizacja w Procesie Projektowym | Podczas tego bloku skoncentrujemy się na złożonych definicjach i rozwoju projektowania opartego na wydajności. Zapewnimy również ogólne zrozumienie strategii optymalizacji. Ponadto dowiesz się, jak przygotować pliki do cyfrowej obróbki.

Optimisation in Design ProcessDuring this block we will focus on complex definitions and development of performance driven design. We will also provide you with general understanding of optimisation strategies. Moreover you will learn how to prepare files for digital fabrication.

Tydzień 4 | Week 4

Ewolucja Wzrostu | Tym razem dowiesz się jak zastosować zasady morfogenezy i inteligencji rozproszonej do procesów formowania i wzrostu w predefiniowanych scenariuszach projektowych. Zostaną poruszone zasady programowania obiektowego do automatycznego tworzenia geometrii i jej manipulacji.

GrowthYou will learn how to apply morphogenesis principles and swarm intelligence algorithms to form-finding and growth processes in predefined design scenarios. Principles of object-oriented programming for automated geometry creation and manipulation will be thought.

Tydzień 5 | Week 5

Do Dzieła ! | W trakcie ostatniego spotkania wiedzę zdobytą podczas warsztatów przełożyć na pracę nad własnym projektem. Na koniec sam wytworzysz swój projekt dzięki dostępnym metodom fabrykacji.

Let’s Make It !Finally, you will use the knowledge gained during the workshops to work on your own problems and ideas. During the last two days your designs will be fabricated.